Du er her:

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Nasjonalt prosjekt for å finne fram til gode modeller for langsiktig, systematisk og tverretatlig oppfølging av barn fra svangerskap til skolealder. Målgruppa er barn av foreldre som strever med rusavhengighet og/eller psykiske vansker, og barn som opplever vold i nære relasjoner.

Det er totalt 26 modellkommuner i Norge som ble tatt ut etter søknad i 2007. 4 kommuner er fra Nord Norge - Bodø, Fauske,Tromsø og Nordreisa. Det har vært en regionkoordinator fra Bodø - Astrid Nygaard som har koordinert disse kommunene. Det også vært en nasjonal koordinator. Prosjektleder i Bodø har vært jordmor Liv Kristin Olsen og fagansvarlig psykologspesialist Cathrine Hunstad- Ulriksen. Vi har hatt en aktiv arbeidsgruppe som har vært stabil med deltakere fra Barnehage - Miriam Fagerli, PPT- Lise Tronrud, Helsesøstertjenesten - Marit Lund Hansen, Barnevern - Maren Finstad og Familiesenter - Solveig Vilhelmsen. Styringsgruppa vår har hatt møte 2-3 ganger i året og har bestått av lederne i de ulike tjenestene som omhandler barn. Oppvekstkoordinator Henny Aune har vært leder i styringsgruppa, og en god støttespiller for prosjektledelesen. Modellkommuneforsøket har vært godt politisk forankret, og vi har flere ganger vært i Levekårsutvalget både med sak til informasjon og vedtak.