Du er her:

Hvis du uroer deg for et barn? Her får du hjelp.

Hvis du går med en alvorlig bekymring for et barn skal du vurdere å ta direkte kontakt med barnevernet. De skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd,veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Det er mange steder du kan få drøftet din uro. Her er en liste med lenker til aktuelle steder du kan få hjelp:

Kommunale:

Barneverntjenesten - alle fagpersoner har meldeplikt til barnevernet ved alvorlig bekymring for et barn. Alle mennesker som er alvorlig bekymret for et barn har plikt til å melde til barnevernet, men hvis du ikke er fagperson kan du være anonym. Det er viktig at du tar et selvstendig ansvar.

Bekymringsmelding - 10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet.

Barnehage - ta kontakt med barnehagen der barnet går for å fortelle om din uro. Der kan du få råd og veiledning.   

Familiesenter - ta kontakt med familiesenteret i området der barnet bor. 

Fastlege

Fysioterapi

Helsesøstertjenesten

Jordmortjenesten

Kriseteamet

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

PPT-    Pedagogisk- psykologisk tjeneste

Psykologtjenesten 

Ruskonsulenttjeneste under Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

Skole

Tannlege

Tildelingskontoret

 

Andre aktuelle hjelpeintanser:

Alarmtelefonen

Ambulant akutteam

Familievernkontoret

Krisesenteret

Legevakt

Overgrepsmottaket

Politiet i Salten

Statens barnehus

Voksne for barn